Alle berichten van Simone Oudshoorn

Tijden springles

Let op! Deze lijst is geplaatst op een openbare website. De gegevens op deze lijst zijn dus zichtbaar voor iedereen.

Zorg er allemaal voor dat je 15 minuten van te voren even los stapt in de grote hal. De springles is in de kleine hal. (Denk er wel even om dat je de mest opruimt in de grote hal)

12.00

 1. Noah Oud – Shamilla
 2. Anouk Plukker – Belicia
 3. Caillinn van Hoorn –
 4. Vj Daniolos – Shy

12.45

 1. Vere Tavernier – Dancer
 2. Lotta Tavernier – Djonna
 3. Charlotte Schrijver – Benno
 4. Gina David – Brave

13.30

 1. Marit Egberts – Happy
 2. Marit Tas – Teddy
 3. Anna v/d Berg – Univers
 4. Carmen van Noord – Sterre

14.30

 1. Tirza Slijkhuis – Shamilla
 2. Isa van Boven – Belica
 3. Indy Brouwer – Benno
 4. Megan Kaarsgaarn – Daisy

15.15

 1. Shevana Pronk – Jack
 2. Leonoor Kints – Appie
 3. Amy Pieters – Dancer
 4. Laura Vermaning – Ivanho

16.00

 1. Judith Rempt – Finn
 2. Ine Fortgens – Ranger
 3. Vanessa Stiensma – Fuiji

Privacy Policy

Privacy Policy Manege Noot

Manege Noot hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Manege Noot houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Manege Noot zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door Manege Noot verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de overeengekomen opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een overeengekomen opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De overeengekomen opdracht, waaronder in ieder geval, dus niet gelimiteerd, wordt verstaan: les-overeenkomsten, buitenritten, leaseovereenkomsten, ponykampen.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Manege Noot de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Gegevens over gezondheid en/of allergieën.

De gegevens over gezondheid en/of allergieën worden uitsluitend gevraagd bij een overeengekomen opdracht waar sprake kan zijn van (direct) gevaar voor de klant en/of derden.

Bewaren van persoonsgegevens van klanten

Je persoonsgegevens worden door Manege Noot opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeengekomen opdracht en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Manege Noot verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst;
 • Uitvoering geven aan de vrijwilligersovereenkomst;
 • Uitvoering geven aan de stageovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst;
 • De vrijwilligersovereenkomst;
 • De stageovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Manege Noot de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN nummer;

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Je persoonsgegevens worden door Manege Noot opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van je inschrijving bij de FNRS/KNHS.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden als je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Manege Noot bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Manege Noot van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jouw direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Manege Noot

Zwarteweg 4

1759 LD Callantsoog

[email protected]

www.manegenoot.nl

Ingeschreven in het handelsregister onder nummer 37032724

Uitslagen FNRS wedstrijden 12 en 13 mei

We hebben weer een mooi FNRS wedstrijd weekend achter de rug!

 
Op zaterdag avond heeft Diane Kool met Viano de hoogste punten gehaald en heeft hiermee een vrije start met de volgende wedstrijd gewonnen. De prijs voor best zittende ruiter van de avond is gewonnen door Meagan van de Vlis met Feline!
 
Op zondag hebben Lomyrne Mooij met Boyd en Sophie Visser met Daisy de hoogste punten van de dag gehaald. Ook jullie hebben hiermee een gratis start me de volgende wedstrijd gewonnen. De prijs voor best zittende ruiters zijn gewonnen door Zoë Versteeg met Happy en Kim Waardenburg met Finn! (Jullie krijgen nog een mooi vaantje tijdens de les)
FNRS wedstrijd zaterdag 12 mei 2018
Versie B
17.00 Dominique Pronk Tjitske F12 213
17.07 Shevana Pronk Jack F12 212
17.14 Joanna Visser Lendale F12 214
17.21 Sylvana Huppen Angel F10 210
17.28 Joelle Visser Brave F10 213
17.35 Iris Ribbens Belicia F10 216
17.42 Corinne Ernst Classy F5 214
17.49 Judith Rempt Finn F6 216
17.56 Charlotte Oostveen Bud F7 214
18.03 Tirza Slijkhuis Shamila F7 216+
18.10 Mila Ramaker Mirco F7 216
18.17 Vanessa Stiensma Fuiji F7 214
18.24 Noah Oud Shamila F8 215
18.31 Kim Hollander Benno F8 211
18.38 Emma Strikwerda Belicia F9 213
18.45 Caya Riekwel Jazz F9 213
18.52 Eugenie Habing Lorenz F9 215
18.59 Lisanne Leek Benno F9 214
19.06 Meagan v/d Vlis Feline F9 212
19.13 Chemene Knol Univers F9 208
19.20 Lot Otten Sterre F9 216
19.27 Dana van Lieshout Cordarone F9 207
19.35 Diane Kool Viano F6 218
FNRS wedstrijd zondag 13 mei 2018
Versie B
9.00 F3 Liz Joldersma Bruintje 218 13.00 F7 Indy Brouwer Benno
9.08 Suzanne Randag Shamila 226 13.08 Demi van Kimmen Happy 217
9.16 Jara Langendoen Teddy 228 13.16 Elise Bakker Belicia 216
9.24 Larissa Oele Sterre 231 13.24 Isa van Boven Benno 218
9.32 Trinity Tabasco 216 13.32 Marit den Harder Shy 212
9.40 Carmen van Noord Djonna 231++ 13.40 F6 Vj Daniolos Lee 223
9.48 Sophie Frohn Bronco 221 13.48 Anouk Plukker Shamila 217
9.56 Luka Stoffels Feline 215 13.56 Kyra Bijma Shy 212
10.04 Zoe Versteeg Happy 230 14.04 Kim Waardeburg Finn 217
10.12 Marit Tas Univers 231+ 14.12 Megan Kaarsgaarn Boyd 222
10.20 Chenoah Maessen Daisy 225 14.20 Vonne Gerritsen Benno 218
10.28 14.28 Esmee Bakker Damoeska 212
10.36 F5 Amber Monsanto Happy 226 14.36 Iris Bleijendaal Jazz 219
10.44 Danae van Vliet Univers 217 14.44
10.52 Evy Koorn Jennifer 212 14.52 F4 Lois Jagt Liberty 222
11.00 Zoe Oosterom Mirco 219 15.00 Michelle Kampfer Damoeska 217
11.08 Alyssa v/d Hulst Univers 218 15.08 Laureanne Korver Shanna 218
11.16 Lomyrne Mooij Boyd 236 15.16 Sophie Visser Daisy 227
11.24 Sanne Dijkstra Mirco 208 15.24 Liena Lakeman Bruintje 218
11.32 Fay Marenga Bruintje 224
11.40 Leanne den Harder boyd 219
11.48 Zoe Versnel Maartje 231
11.56 Lysanne de Vries Shy 234
12.04 Lola Wagteveld Damoeska 220
12.12
12.20 F2 Nora-fien Dee Maartje 232
12.30 F1 Minke Platte Teddy 228
12.40 F1 Luna Leeuwerik Shanna 227

 

Uitslagen vaardigheid wedstrijd 18-03-18

Vaardigheid wedstrijd 18 maart 2018
13.00 Va2 Mila Ramaker Mirco 191
13.10 Iris Ribbens Happy 212
13.20 Vj Daniolos Teddy 190
13.30 Kim Donker Liberty 202
13.40 Indy Brouwer Benno 191
13.50 Anouk Plukker Damoeska 184
14.00 Kim Waardeburg Sterre 205
14.10 Demi van Kimmena Shy 179
14.20 Zoe Versnel Damoeska 184
14.30 Esmee Bakker Univers 179
14.40 Elise Bakker Shy 175
14.50
15.00 Va1 Zoe Oosterom Daisy 200
15.10 Mette Lutterman Teddy 207
15.20 Megan Kaarsgaarn Liberty 192
15.30 Evi Koorn Boyd 186
15.40 Lysanne de Vries Shamilla 203
15.50 Frederique Happy 199
16.00
16.10 Va3 Tirza Slijkhuis Shamilla 202
16.20 Caya Riekwel Benno 167
16.30 Lot Otten Sterre 199
16.40
16.50 OS1 Lisanne Leek Univers 198
17.00 Sylvana Huppen Benno 193

Uitslagen FNRS wedstrijd 10 en 11 februari 2018

FNRS wedstrijd zondag 11 februari 2018
Versie A
9.00 F5 Zoe Oosterom Shy 216 13.00 F6 Roos Wenker Happy
9.08 Lomyrne Mooij Univers 219 13.08 Vj Daniolos Shamilla 231
9.16 Zoe Versnel Mirco 214 13.16 Vonne Gerritsen Benno 225
9.24 Anouk Plukker Shy 214 13.24 Demi van Kimmena Happy 224
9.32 Lysanne de Vries Univers 215 13.32 Ashanti Tijdeman Feline 222
9.40 Leanne den Harder Mirco 214 13.40 Indy Brouwer Benno 232
9.48 Amber Monsanto Liberty 215 13.48 Kim Waardeburg Happy 232+
9.56 Esmee Bakker Univers 213 13.56 Kyra Bijma Damoeska 217
10.04 Sanne Dijkstra Jennifer 213 14.04 Britt Wenker Benno 233
10.12 Evi Koorn Damoeska 217 14.12 Iris Bleijendaal Feline 217
10.20 Megan kaarsgaarn Boyd 225 14.20 Kim Donker Shamilla 220
10.28 14.28
10.36 F4 Fay Marrenga Jennifer 222 14.36 F3 Elize Langelaan Bruintje 226
10.44 Kyra Rensmaag Damoeska 228 14.44 Liz Joldersma Mirco 215
10.52 Mara van Ham Boyd 218 14.52 Marit Tas Teddy 228+
11.00 Mette Lutterman Bruintje 229 15.00 Anna v/d Berg Boyd 235
11.08 Lola Wagteveld Daisy 217 15.08 Suzanne Randag Jennifer 222
11.16 Danae van Vliet Lee 215 15.16 Carmen van noord Sterre 228
11.24 Laureanne Korver Bruintje 218 15.24 Jara Langendoen Boyd
11.32 Lois Jagt Rasta 220 15.32 Larissa Oele Eloge 216
11.40 Lynn van Turrenout Teddy 227 15.40 F1 Nora-fien Dee Shanna 238
11.48 Sofie Visser Shy 224
11.56
12.04 F7 Elise Bakker Jazz 211
12.12 Isa van Boven Liberty 218
12.20 Marit den Harder Shamilla 216
FNRS wedstrijd zaterdag 10 februari 2018
Versie A
17.00 F12 Laura Post Ivanho 211
17.07 F8 Caillin van Hoorn Damoeska 219
17.14 F8 Noah Oud Rasta 222
17.21 F8 Kim Hollander Benno 217
17.28 F7 Tirza Slijkhuis Shamilla 227
17.35 F6 Charlotte van Stein Quidam 221
17.42 F10 Joelle Visser Brave 204
17.49 F10 Sylvana Huppen Univers 216
17.56 F12 Shevana Pronk Jack 218
18.03 F12 Dominique Pronk Tjitske 219
18.10 F13 Joanna Viser Cordarone 225
18.17 F9 Caya Riekwel Feline 221
18.24 F9 Iris Ribbens Benno 229
18.31 F9 Meagan v/d Vlis Liberty 215
18.38 F9 Emma Strikwerda Feline 223
18.45 F9 Lot Otten Benno 212
18.52 F7 Vanessa Stiensma Fuiji 208
18.59 F9 Chantal Stappenbelt Woody 231
19.06 F9 Lisanne Leek Shy 215
19.13 F9 Chemene Knol Nanice 218
19.20 F8 Naomi Tijdeman Tjitske 223
19.27 F6 Mila Ramaker Mirco 232
19.35 F6 Charlotte Oostveen Happy 220+
19.42 F5 Leonoor Kints Appie 211
19.50 F5 Judith Rempt Finn 220
19.57 F5 Beatrijs Slot Fergie 211+
20.05

Uitslagen zaterdag 18 november

FNRS wedstrijd zaterdag 18 november 2017
Versie B nieuwe proeven
17.00 F8 Emma Strikwerda Loes 210
17.07 F8 Naomi Tijdeman Benno 221
17.14 F8 Noa Oud Shy 205
17.21 F7 Vanessa Stiensma Fuji 219
17.28 F8 Cailinn van Hoorn Loes 214
17.35 F8 Kim Hollander Benno 228
17.42 F5 Charlotte van Stein Quidam 223
17.49 F5 Shevana Pronk Finn 218
17.56 F12 Dominique Pronk Tjitske 216
18.03 F12 Joanna Visser Lendale 210
18.10 F11 Jan Laaglandwinder Zigzag 207
18.17 F5 Cecile Sloots Percival 214
18.24 F10 Joelle Visser Tjitske 234
18.31 F9 Iris Ribbens Univers 223
18.38 F9 Lot Otten Benno 208
18.45 F9 Dana van Lieshout Feline 205
18.52 F9 Lisanne Leek Happy 220
18.59 F9 Meagan v/d Vlis Rasta 222
19.06 F9 Laura Vermaning Ivanho 216
19.13 F9 Caya Riekwel Daisy 218
19.20 F9 Chemene Knol Nanice 219
19.27 F6 Diane Kool Viano 221
19.35 F12 Laura Post Ivanho 227

Uitslagen zondag 19 november

FNRS wedstrijd zondag 19 november 2017
Versie B nieuwe proeven
9.00 F7 Tirza Slijkhuis Shamilla 224 13.00 F3 Suzanne Randag Shanna 215
9.08 Isa van Boven Shy 215 13.08 Liena Lakeman Shamilla 216
9.16 F6 Demi van Kimmenad Rasta 212 13.16 Jara Langendoen Lee 214
9.24 Vj Danios Shamilla 215 13.24 Sofie Frohn Liberty 215
9.32 Elise Bakker Shy 216 13.32
9.40 Kim Waardeburg Rasta 225 13.40 F5 Esmee Bakker Bruintje 213
9.48 Mila Ramaker Mirco 224 13.48 Anouk Plukker Shamilla 217
9.56 Indy Brouwer Benno 220 13.56 Lysanne de Vries Boyd 213
10.04 Marit den Harder Jennifer 216 14.04 Iris Bleyendaal Benno 214
10.12 Kim Donker Jazz 218 14.12 Vonne Gerritsen Silly 213
10.20 Doris Bakker Feline 219 14.20 Megan Kaarsgaarn Daisy 210
10.28 Charlotte Oostveen Benno 221 14.28 Alyssa van Hulst Univers 209
10.36 Kyra Bijma Jennifer 217 14.36 Zoe Versnel Mirco 214
10.44 Saskia Klaver Feline 218 14.44 Zoe Oosterom Daisy 203
10.52 14.52 Lola Wachterveld Univers 214
11.00 F4 Leanne den Harder Lee 211 15.00 Sanne Dijkstra Mirco 204
11.08 Fay Marrenga Teddy 224 15.08 Ashanti Tijdeman Happy 211
11.16 Evi Koorn Jennifer 212 15.16 Eva Klaver Aida 216
11.24 Lomyrne Mooij Bruintje 230 15.24 F10 Sylvana Huppen Feline 201
11.32 Amber Monsanto Univers 229 15.32 F2 Liz Joldersma Shanna 221
11.40 Mette Lutterman Teddy 217
11.48 Danae van Vliet Happy 217
11.56 Mara van Ham Bruintje 226
12.04 Michelle Kampfer Daisy 218
12.12 Kyra Rensmaag Jazz 219
12.20 Lynn van Turennout Damoeska 213
12.28 Laurianne Korver Shanna 220

Uitslagen FNRS wedstrijd 24 september

FNRS wedstrijd zondag 24 september 2017
versie A
9.00 F5 Saskia Klaver Feline 225 13.00 F6 Elise Bakker Rasta 226
9.08 Vj Danios Liberty 217 13.08 Tirza Slijkhuis Shamilla 229
9.16 Roos Wenker Shy 229 13.16 Eva Kamphuis Happy 217
9.24 Esmee Bakker Univers 210 13.24 Indy Brouwer Benno 230+
9.32 Britt Wenker Jazz 217 13.32 Marit den Harder Rasta 222
9.40 Eva Klaver Aida 213 13.40 Demi van Kimmena Shamilla 221
9.48 Kim Waardeburg Shy 227 13.48 Isa van Boven Happy 220
9.56 Anouk Plukker Univers 223 13.56 Mila Ramakers Mirco 230
10.04 Megan Kaarsgaarn Jazz 206 14.04 F7 Noa Oud Rasta 219
10.12 Zoe Oosterom Lee 208 14.12 Caillinn van Hoorn Silly 226
10.20 Alyssa van der Hulst Boyd 214 14.20 F8 Emma Strikwerda Loes 223
10.28 Kim Donker Silly 224 14.28
10.36 14.36 F3 Carmen van Noord Feline 218
10.44 14.44 Michelle Kampfer Teddy 216
10.52 F4 Mara van Ham Bruintje 223 14.52 Liena Lakkeman Maartje 227
11.00 Zoe Versnel Lee 211 15.00 Laureanne Korver Shanna 224
11.08 Lola Wachterveld Boyd 219 15.08 Jara Langendoen Teddy 217
11.16 Mette Lutterman Bruintje 223 15.16 Kyra Rensmaag Shy 233
11.24 Danae van Vliet Mirco 231 15.24 F1 Liz Joldersma Shanna 222
11.32 Lysanne de Vries Shamilla 218
11.40 Sanne Dijkstra Bruintje 213
11.48 Fay Marrenga Mirco 209
11.56 Leanne den Harder Teddy 215
12.04 Evy Koorn Daisy 214
12.12 Amber Monsanto Jennifer 219
12.20 Lomyrne Mooij Univers 218
12.28 Lynn van Turennout Daisy 211